?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 【热】石家庄拓展感想 拓展训练带来的好?- 矛_庄乐途文化传播有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST30052/Css/Index.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--container--> <div id="container"> <div id="header"> <h1><img src="/uploads/logo/20140725093656.jpg" alt="矛_庄乐途文化传播有限公?/></h1> <div class="headerR"> <p> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博 </a>/<a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a>/<a href="/sitemap.html" title="|站地图"> |站地图</a>/<a><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.2861019.live','【热】石家庄拓展感想 拓展训练带来的好?- 矛_庄乐途文化传播有限公?)">收藏本站</span></a> |<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/17499/stat/"></script></p> <div class="clear"></div> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" > <input type="text" name="k" size="20" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST30052/images/search4.gif" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> <div id="globalNavi"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/news/dxly">冬夏令营</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/supply/">拓展目</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/about2.html">企业展播</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/pxjd/">培训基地</a></li> <li class="navicen"> </li> <!--<li><a href="/about/about4.html">客户案例</a></li>--> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/about5.html">诚聘英才</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/download/">拓展实例</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1039 var adimgheight=338 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20140723052241.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20140723052341.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20140723052441.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div id="main"> <div id="conts" class="inconts"> <div class="cotitle"> <p> 新闻详细</p> </div> <div class="comcontent"> <h4 class="coTop"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</h4> <div class="info_company" style="line-height:30px"> <div class="titlep"> <p> 【热】石家庄拓展感想 拓展训练带来的好?/p> </div> <div class="time"> <p> 发布旉Q?016-08-28</p> </div> <p> <p style="text-indent:2em;"> 在河北企业内训、、石家庄拓展公司{文章中Q让大家了解了一些不Zh知的知识Q但"矛_庄拓展感?拓展训练带来的好?对于很多人来说是q是比较陌生的,今天我们来了解一? </p><p style="text-align:center;"><img alt="【热】石家庄拓展感想 拓展训练带来的好? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/20150725095230.jpg?path=www.2861019.live/uploads/cp/20150725095230.jpg" style="width:480px;height:313px;"/></p><p style="text-indent:2em;">在参加完素质拓展训练以后感触很多Q收获也很多。拓展训l结束了Q但留在心里的震撼却是永恒的。这ơ训l,是一ơn心的大洗C|是进一步推动我全力以ʎ作好各项工作的动力。它不仅仅是一U简单的训练Q而是团队合作_的完体?l过q次培训让我明白了很多,也让我成长了很多.</p><p style="text-indent:2em;">人是生活在团队里的,所谓的人多力量大,也不一定h多就一定好Q还必须要有一个好的领D,领导者要理好一个团队也不容?一个团队不做什么事首先要听从领导的安排Q领导的安排有对也有错,先不他Ҏ错,首先要懂得們֐Q听完了再来发表你的见解.团队之间要懂得相互合作,怎么做才有效. 像一个企业里Q领D要懂得哪些是领D做的Q哪些是中层该做的,哪些是基层该做的Q不要基层该做的事你中高层领导来?.在做M事之前都要先考虑商讨一下,ȝZ套方案和几个备选方案,q样才不会在目的进行中延误太多的时? 由此Q拓展到一个组l,整个C会Q它不仅需要优U的h才,更需要这些h才的优势互补、密切合作,只有q样才能走向成功Q才能达? 1大于2的结果?/p><p style="text-indent:2em;">参加拓展训练让我成长了很多拓展,矛_庄拓展感x谢拓展训l!感谢乐?/p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#ff0000;">q篇文章您或许更喜欢Q?a href="http://www.2861019.live/news/34.html">矛_庄户外拓展之“空杯子心态”的具体表现</a></span> </p><p style="text-indent:2em;">拓展训练带来的益?/p><p style="text-indent:2em;">1.带给团队合作Q训l内容丰富生动、寓意深d团队合作中挥发应有的效用?/p><p style="text-indent:2em;">2.现实的社会意?Q在q个生活节奏来快Q工作分工越来越l,工作压力来大Qh与h的情感交越来越困难。企业、组l和个h更需要团队?/p><p style="text-indent:2em;">3.心理训练Q没l过难Q生zd力带来的l历Q需要到拓展训练体验一下心里训l?/p><p style="text-indent:2em;">4.高峰体验Q则很难辑ֈ理想的效果?拓展训练是体验式的学习过E但q体育加娱乐,它是Ҏl教育的一ơ全面提炼和l合补充?/p><p style="text-indent:2em;">5.自我教育Q改善h际关p,更ؓ融洽C体合作Q学习欣赏、关注和爱护自然Q这是体现自我教育的好方法?/p><p style="text-indent:2em;"> “石家庄拓展感想 拓展训练带来的好处”所q的内容Q是我们的小~精心ؓ大家准备的,q记得上?a href="http://www.2861019.live/supply/67.html">沛_企业内训</a>中说了什么吗Q这些或讔R有些不全面的地方Q我们会在以后的文章中ؓ大家一一说明Q?</p> <p> <span>本文关键词:</span><span>拓展 矛_?训练 团队 领导 合作</span> </p></p> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d1%b5%c1%b7'>训练</a>,<a href='/key.aspx?k=%cd%d8%d5%b9'>拓展</a>,<a href='/key.aspx?k=%cd%c5%b6%d3'>团队</a>,<a href='/key.aspx?k=%c1%ec%b5%bc'>领导</a>,<a href='/key.aspx?k=%ba%cf%d7%f7'>合作</a>,</div> <div class="pageTop "> <p> <div>上一?<a href="197.html">矛_庄拓展公司拓展训l的发展 拓展训练场的规模</a></div> <div>下一?<a href="195.html">【揭U】训l拓展的意义 拓展训练带来的益?/a></div> </p> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关信息 </div> <div class="newsInfor"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/387.html">【图文】石家庄乐途拓展的额项目有Q_训练拓展的作?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/386.html">【图文】在矛_庄户外拓展中受伤啦怎么办_拓展训练有哪些独特之?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/384.html">【图文】素质拓展都有什么游戏_户外拓展需要哪些工?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/381.html">【图文】齐眉棍游戏说明_提升和强化个人心理素?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/380.html">【图文】拓展训l感悟_户外拓展需要哪些装?/a> </li> </ul> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关产品 </div> <div class=""> <div class="product"> <ul> <li><a href="/supply/tzxl1.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/201901081614089481749967731.png?path=www.2861019.live/uploads/cp/201901081614089481749967731.png" alt="拓展训练" width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/tzxl1.html" >拓展训练</a></li> <li><a href="/supply/dgztzxl.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/201901081544510261749963517.png?path=www.2861019.live/uploads/cp/201901081544510261749963517.png" alt="矛_庄拓展训l? width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/dgztzxl.html" >矛_庄拓展训l?/a></li> <li><a href="/supply/dgztz.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/201901081543385421749916399.png?path=www.2861019.live/uploads/cp/201901081543385421749916399.png" alt="矛_庄拓? width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/dgztz.html" >矛_庄拓?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sideBar"> <div class="sidebox"> <div class="sidetitle"> <a alt="more" href="/supply/"><img src="/template/NEST30052/Images/common/more02.jpg"/></a> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/pxjd/">培训基地</a></li> <li><a href="/qsnsztz/">青少q素质拓?/a></li> <li><a href="/tzxm/">拓展目</a></li> <li><a href="/tzxyh/">拓展案例</a></li> <li><a href="/dgzxly/">矛_庄夏令营</a></li> <li><a href="/zrcs/">真hCS</a></li> <li><a href="/dgztzxl/">矛_庄拓展训l?/a></li> <li><a href="/hwtzpx/">户外拓展培训</a></li> </ul> </div> </div> <div class="linkbox"> <div class="linktitle"><img alt="联系我们" src="/template/NEST30052/Images/common/linktitle.jpg" /></div> <div class=" linkList"> <ul> <li>联系? 刘经?/li> <li>手机: 18931187291</li> <li>电话: 0311-89646039</li> <li>传真: </li> <li>邮箱: <a href="mailto:2843009307@qq.com">2843009307@qq.com</a></li> <li>|址: www.2861019.live</li> <li>地址: 中山东\金谈固家园鑫固广侧文体中心北单元102?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--container end--> <div id="footer"> <div class="foot"> <p class="navi" style="display:inline;"> <a href="/">|站首页</a> | <a href="/about/">关于我们</a> | <a href="/news/">新闻中心</a> | <a href="/supply/">产品展示</a> | <a href="/contact/">联系我们</a>| <a href="/3g">手机?/a> | <a href="#">q回剙</a> <a href="/3g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1252910484'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1252910484%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a target="_blank"></a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-07-16/"></script> </p> <p> Copyright www.2861019.live (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 矛_庄乐途文化传播有限公怸业生?a href="http://www.2861019.live">矛_庄户外拓?/a>, <a href="http://www.2861019.live">矛_庄拓展培?/a>, <a href="http://www.2861019.live">沛_拓展训练</a>{?Ƣ迎来到订购!<br /> </p> <p> 技术支持:<a >时代互动</a> <strong>热门城市推广: </strong> </p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分n刎ͼ</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间">QQI间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网">Zh|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?>微信</a></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分n刎ͼ","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <!-- WPA Button Begin --> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://wpa.b.qq.com/cgi/wpa.php?key=XzgwMDA3NjgwM18zNzI3MjlfODAwMDc2ODAzXw"></script> <a href="http://www.2861019.live/"><span class="STYLE1">25ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.522320.tw/">˽ļ</a> <a href="http://www.014748.buzz">׼һһФ</a> <a href="http://www.435804.tw">˭ֲ֪ʹ</a> <a href="http://www.984556.tw">ͼ</a> <a href="http://www.430936.tw">͸淨˵н</a> <a href="http://www.569255.tw">Էͼ</a> <a href="http://www.376789.buzz"></a> <a href="http://www.936678.tw">ʮһѡ</a> <a href="http://www.620256.tw">35ѡ72020ͼ</a> <a href="http://www.397937.buzz">11ѡ5 ʮһ˶</a> <a href="http://www.454619.tw"></a> <a href="http://www.808096.tw">ʿ8xxdc </a> <a href="http://www.hkedlf.buzz">΢СϷ԰</a> <a href="http://www.npnytq.buzz">ƽ̨а</a> <a href="http://www.396907.tw">ݿ淨˵</a> <a href="http://www.724755.buzz">15ѡ5ͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>